معرفیبخش معرفی شامل متن های بسیار کوتاهی است که نویسنده در آن، پدیده ای را، که می تواند فیلم باشد یا سریال یا مجله یا دانشگاه یا کنفرانس یا غیره، به مخاطبان معرفی کرده و آن ها را ترغیب می کند که خود به سراغ آن پدیده بروند. شما هم می توانید چیزهایی که به نظرتان جالب و مرتبط به علوم شناختی اند را از طریق ما به دیگران معرفی کنید. برای آگاهی از پل های ارتباطی به صفحه ی تماس با ما مراجعه کنید.


درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter