گزارشدر اینجا می توانید گزارش تمام رویداد های مرکز شناخت و برخی از رویدادهای دیگر مراکز را ببینید. شما هم می توانید فایل های صوتی و تصویری را که از رویدادهای علمی در حوزه ی علوم شناختی دارید برای برای ما بفرستید. برای ارتباط با ما به صفحه ی تماس با ما مراجعه کنید.


درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter