کارکردهای اجرایی (کارکردهای مدیریتی مغز)

Picture11.png

کارکردهای اجرایی (کارکردهای مدیریتی مغز)

تیم ترجمه مرکز شناخت

ترجمه و زیرنویس: صبا اصیلی


درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter