مجموعه بی نظیر استارتز

https://shenakhtcenter.com/wp-content/uploads/2016/07/portfolio_01.jpg

مجموعه بی نظیر استارتز

عنوان:

توضیحات:

portfolio_01-1280x853.jpg
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

۰۱ / Start

Just an idea —

Dynamically innovate resource-leveling customer service for state of the art customer.

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

*  توسعه سالیانه


۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

۰۲ / First show

Celebrity review —

Objectively innovate empowered manufactured products whereas parallel platforms vis-a-vis cutting-edge deliverables..


۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

۰۳ / Stores

Five countries —

Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital.


برند
استارتز
گرایش
وینتیج
عکاس
مکس بوش

درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter